5 ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไร ก่อนปล่อยกู้


5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา ว่าจะปล่อยเงินกู้หรือไม่ และจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินเท่าไหร่

1. อุปนิสัยของลูกค้า (Character)

ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล้านี้จะสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบ และวินัยทางการเงินของผู้กู้ ได้เป็นอย่างดี

2. เงินทุน (Capital)

โดยปรกติทั่วไปแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนด้วย หรือผลกำไรรวมสะสมจากการทำธุรกิจนำมาลงทุน ตรงส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอกู้ ได้พยายามทุ่มเทในการประกอบธุรกิจอย่างสุดความสามารถ และการจะนำทุน หรือกำไรมาลงทุนในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างเงินทุนและหนี้สิน

3. ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)

เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดที่ธนาคาร จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ เพราะธนาคารต้องการดอกเบี้ยและเงินต้นคืน โดยจะดูได้จาก รายรับ - ค่าใช้จ่าย จะต้องเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละงวด

4. หลักประกัน (Collaterals)

หลักประกันที่ธนาคาร เลือกในลำดับแรกคือ สถานที่ประกอบการ รองลงมาคือ สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน หรือ เครื่องจักร ภายในสถานประกอบการ และการพิจารณาของธนาคาร นั้นไม่ได้เจาะจงดูที่หลักประกันเพียงอย่างเดียว แต่ธนาคารจะดูรวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ และแผนธุรกิจ ซึ่งถ้าเราไม่มีหลักประกันก็ยังจะสามารถขอกู้ได้ แต่ธนาคารจะมีมาตราการพิจารณาในการขอสินเชื่อที่เข้มข้นมากกว่ามีหลักประกัน

5. เงื่อนไข (Condition)

เงื่อนไขในการที่เราจะใช้วงเงินจะถูกกำหนดขึ้นโดยธนาคาร ซึ่งในแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้กู้ต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละธนาคารให้ดี

เงินด่วน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ อนุมัติใน 30 นาที โทร 064-134-5667

#เงนดวนกรงเทพ #เงนดวนฉะเชงเทรา #เงนดวนชลบร #ธรกจ #เงนดวน #เงนทน #นอกระบบ #เงนก

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : o73UE44           

โทร: 064-134-5667