Search

5 ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไร ก่อนปล่อยกู้

5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา ว่าจะปล่อยเงินกู้หรือไม่ และจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินเท่าไหร่ 1. อุปนิสัยของลูกค้า (Character) ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล้านี้จะสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบ และวินัยทางการเงินของผู้กู้ ได้เป็นอย่างดี 2. เงินทุน (Capital) โดยปรกติทั่วไปแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนด้วย หรือผลกำไรรวมสะสมจากการทำธุรกิจนำมาลงทุน ตรงส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอกู้ ได้พยายามทุ่มเทในการประกอบธุรกิจอย่างสุดความสามารถ และการจะนำทุน หรือกำไรมาลงทุนในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างเงินทุนและหนี้สิน 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดที่ธนาคาร จะใช้ในกา

5 ขั้นตอน เตรียมความพร้อมก่อนกู้เงิน

ในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุน ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับ การเตรียมความพร้อมที่จะมีประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อวางแนวทางก่อนยื่นขอสินเชื่อ 1. เดินบัญชีสม่ำเสมอ การเดินบัญชี จะทำให้สถาบันการเงินทราบถึงประวัติ ในการประกอบธุรกิจ ว่ามีสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ หรือกิจการ ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ จะใช้ประวัติการเดินบัญชี ประกอบการพิจารณาด้วย 2. รักษาเครดิตให้ดี ต้องรักษาเครดิตของเราให้ดีเสมอ ไม่ติดเครดิตบูโร หรือมีประวัติค้างชำระ ไม่มีประวัติเช็คคืน หรือgราคุ้นเคยกันในชื่อเช็คเด้ง ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนถึง การบริการจัดการทางการเงินของผู้ประกอบการ 3. เอกสารในการแสดงรายรับ - รายจ่าย อย่าทิ้ง เอกสารที่แสดงถึงรายรับ - รายจ่า

  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : o73UE44           

โทร: 064-134-5667